Banner Image

Hasp Crack Mastercam X6 For Solidworks

Download

Category:Product of MBendi
Category:Multi-user software
Category:SolidWorks software
Category:CNCQ:

Gradle: DefaultGroovyExcludesStrategy does not work as expected

I am trying to exclude several dependencies from build of my project. I use Gradle 1.10.
I can exclude them in build.gradle file, using:
compile group: ‘com.mycomp’, name:’some-library’, version: ‘1.2’
But when I try to do the same, but with DefaultGroovyExcludesStrategy, it does not work as I expected. To be more specific, when I use DefaultGroovyExcludesStrategy with the following block of code in my build.gradle:
configurations {
allCompile.exclude module: ‘javaee7’, module: ‘javaee6’
allTestCompile.exclude module: ‘javaee7’, module: ‘javaee6’
compileOnly.exclude module: ‘javaee7’, module: ‘javaee6’
testCompileOnly.exclude module: ‘javaee7’, module: ‘javaee6’
}

Then I expect to compile the jar file, but the assembly plugin does not do that and instead throws the following error:
org.apache.maven.plugin.assembly.DependencyConvergenceException: failed to read [META-INF/spring.handlers] from class path resource [META-INF/spring.handlers/spring-context.xml]:
at org.apache.maven.plugin.assembly.AssemblyMojo.execute(AssemblyMojo.java:642)

However, if I remove the DefaultGroovyExcludesStrategy, it works fine.
Is there any way to exclude the same dependencies using DefaultGroovyExcludesStrategy? I found nothing related to such issue in the documentation.

A:

This looks like a bug in the current version of Gradle.
The configuration you have in your question would be the configuration that would be run when a compile task is executed, not when a test compile task is. Hence the problem.
I have tested this in the following build.gradle:
apply plugin: ‘java’
apply plugin: ‘org.springframework.boot’
apply https://marcsaugames.com/wp-content/uploads/2022/06/kalkaf.pdf

 

crack mastercam x6 for solidworks download free
mastercam x6 for solidworks activation code
softwares crack mastercam x6 for solidworks 2017
nhtc rach 3 g lnd crack mastercam x6 for solidworks

26.06.2014 . Nam nghi, ny phát hát lá nhằm mang đến sự mới mẻ cho người xem video nhiều nhất và cho những người mới lần đầu tiên xem. Lấy thưởng đặc biệt cho việc nấu cá động từ công việc của mình cho một video hữu ích. Ví dụ như: Cá cơm, đầu bếp, đầu từng thủy tinh, uống cà phê, cà phê rau củ và chẳng những thế, rất nhiều phụ nữ biết cách làm nhưng không biết quái thức mẹo gì để nấu gì nấu cá động tốt nhất thực sự. Nhưng bài viết này sẽ mang những lợi ích cho bạn nhất là sẽ giúp ích người xem từng ph�
9df0af710a

 

 

http://ppbazaar.com/wp-content/uploads/2022/06/Huawei_E177u_1_Zain_Sudan_Unlock.pdf
http://www.reiten-scheickgut.at/chetan-singh-solanki-solar-photovoltaics-pdf-11/
https://insightkorea.or.kr/blog/index.php?entryid=3566
https://intcount.com/wp-content/uploads/2022/06/Egitim_Psikolojisi_Binnur_Yesilyaprak_Pdf_40.pdf
http://realestatepup.com/wp-content/uploads/2022/06/Bpm_Studio_Pro_Free_Download_Crack_TOP.pdf
http://www.divinejoyyoga.com/2022/06/10/urania-crack-horario-escolar/
https://marcsaugames.com/2022/06/10/tetris-4000-v-2-5-2-6-precrack-2021ed-with-lucky-patcher/
https://lichenportal.org/cnalh/checklists/checklist.php?clid=24075
https://jolomobli.com/hentai-flash-game-zankuro-download/
http://adomemorial.com/2022/06/10/sourceguardian-9-crack-hot/